Thomas Smyth Descendants
First Generation
Thomas Smyth
Second Generation
Susan Smyth Susan SmythFor Susan Smyth Descendants see George Beare (1826) Martha Smyth William Smyth John Smyth